ANNULERINGSBESCHERMING

HOME » Annuleringsbescherming


     


Onderstaande Algemene Bepalingen zijn ook van toepassing op de Nationale Kunstdagen. In dat geval dient voor 'De Kunst Collega's' gelezen te worden: Stichting Kunstweek.

                                         

De Algemene Bepalingen voor de Annuleringsbescherming


1. Algemeen
2. Regelen
3. Uitbetaling
4. Kosten
5. Overige bepalingen

1. Algemeen
a. Als een kunstenaar zich heeft aangemeld voor deelname aan een door De Kunst Collega’s georganiseerde kunstbeurs, kan er iets gebeuren waardoor deelname aan de beurs door deelnemer moet worden geannuleerd. In deze Algemene Bepalingen zijn de condities vastgelegd die gelden bij het regelen en hebben van een annuleringsbescherming.
b. De annuleringsbescherming doet een uitkering van de deelnamekosten (met uitzondering van de inschrijfkosten en een eigen risico) ingeval een aanmelding voor deelname aan een kunstbeurs door de deelnemer moet worden afgezegd om een door deze annuleringsbescherming gedekte reden.
c. De annuleringsbescherming (hierna 'de bescherming') geldt alleen voor de kunstbeurs waarvoor deze is afgesloten, met name een van de volgende vier beurzen: de EuropArtFair, de Nationale Kunstdagen (door Stichting Kunstweek georganiseerd), Art Eindhoven of de Brabant Art Fair.

2. Regelen
a. Het regelen van de bescherming vindt plaats via het inschrijfformulier voor deelname aan de betreffende kunstbeurs, derhalve tegelijk met de aanmelding voor deelname.
b. De geregelde bescherming is onherroepelijk. Dat wil zeggen dat de bescherming van kracht blijft tot en met de laatste dag van de beurs, dat verschuldigde kosten voor de bescherming altijd betaald moet worden en dat betaalde kosten niet worden terugbetaald.
c. Indien de deelnemer enkel aan een deel van de beurs niet deel kan nemen (bijvoorbeeld een of twee dagen afhankelijk van de duur van de beurs) dan zal de bescherming enkel dat deel vergoeden waaraan niet deel kan worden genomen (33% als bij een driedaagse beurs aan een dag niet kan worden deelgenomen, 50% als bij een tweedaagse beurs aan een dag niet kan worden deelgenomen).

3. Uitbetaling
a. De bescherming betaalt de volledige deelnamekosten (niet de inschrijfkosten) inclusief BTW, die op het moment van annulering door de deelnemer voldaan zijn, onder aftrek van € 100,- (exclusief btw) eigen risico, uit aan de deelnemer. Als de verschuldigde deelnamekosten nog niet zijn voldaan, worden de volledige deelnamekosten (niet de inschrijfkosten) inclusief BTW, die op het moment van annulering door de deelnemer verschuldigd zijn, onder aftrek van € 100,- (exclusief btw) eigen risico gecrediteerd.
b. Het recht op een uitbetaling of creditering vervalt, als melding van de annulering niet binnen vijf dagen na het ontstaan van de reden voor de annulering plaatsvindt.
c. Melding van annulering moet per e-mail naar het e-mailadres van de betreffende beurs onder vermelding van de reden van annulering.
d. Redenen van annulering die door de bescherming zijn gedekt, zijn ziekte van deelnemer (doktersverklaring is nodig, van een andere arts dan de huisarts), overlijden van een familielid in de eerste graad, ernstige gebeurtenissen in de directe omgeving, met name een inbraak in de eigen woning, stormschade of brand. Onder meer als een auto niet start, een kind examen moet doen, aan andere werkzaamheden voorrang wordt gegeven of een huisdier is overleden en kunstenaar wenst deelname aan de beurs te annuleren, betaalt de bescherming niet uit.

4. Kosten
a. De kosten voor de bescherming bedragen 5% van de in totaal verschuldigde kosten voor inschrijving en deelname aan de beurs.
b. Degene die zich aanmeldt voor de bescherming krijgt op haar/zijn factuur voor deelname, de kosten van de bescherming vermeld.
c. De bescherming gaat in op het moment van aanmelding, betaling van de kosten van de bescherming vindt plaats tegelijk met de kosten voor deelname.
d. Als op het moment van annulering de deelnamekosten nog niet zijn voldaan, dienen de kosten voor de bescherming alsnog te worden betaald, tezamen met het eigen risico. Degene die de deelname annuleert, krijgt daarvoor een factuur.
e. Ingeval betaling van de kosten niet binnen de door de betreffende beurs gestelde betalingstermijn plaatsvindt, verliest degene die de bescherming heeft afgesloten, het recht op een uitbetaling ingeval van annulering van de deelname.

5. Overige bepalingen
a. Op het moment van het afsluiten van de bescherming moet de reden van annulering onbekend zijn. Ook mag deze op het moment van het afsluiten van de bescherming niet te voorzien zijn.
b. Deze Algemene Bepalingen zijn geen volledige vastlegging van alle omstandigheden die zich in relatie tot de bescherming kunnen voordoen.
c. In geval enige bepaling in deze Algemene Bepalingen niet van toepassing is, blijven de andere bepalingen wel van toepassing.
d. De bescherming kan alleen worden afgesloten door meerderjarigen.
e. De bescherming is geen verzekering in de zin van de wet.
f. In gevallen deze Algemene Bepalingen niet voorzien, geldt het oordeel van De Kunst Collega's.