ALGEMENE VOORWAARDEN BEURZEN

HOME » Algemene Voorwaarden Beurzen


     


Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op de Nationale Kunstdagen. In dat geval dient voor 'De Kunst Collega's' gelezen te worden: Stichting Kunstweek.

                                         

Algemene Voorwaarden met betrekking tot door De Kunst Collega's georganiseerde kunstbeurzen


1. Algemeen
2. Aanmelden voor deelname
3. Wijzigen en annuleren van deelname door Deelnemer
4. De expositie
5. Presentatiemogelijkheden en inrichting van de stands
6. Kwaliteit van de kunstwerken
7. Afleveren en ophalen
8. Verkoop van geëxposeerde werken
9. Vermeldingen van namen van exposerende kunstenaars en publicatie van afbeeldingen van werken
10. Verzekering
11. Kosten
12. Aansprakelijkheid, suggesties en klachten
13. Overige bepalingen

1. Algemeen
a. De door De Kunst Collega’s georganiseerde kunstbeurzen (hierna 'de Beurs' of 'Beurzen') vinden plaats op verschillende data, op diverse locaties in diverse plaatsen in Nederland en België.
b. De Beurzen bieden kunstenaars en ontwerpers een platform om kunstwerken en designobjecten aan een groot publiek te tonen, contacten met geïnteresseerden te leggen en het werk tijdens en na de Beurzen aan bezoekers van de Beurzen te verkopen.
c. Elke beurs heeft een eigen identiteit met een eigen website en een eigen e-mailadres.
d. De organisatie van de Beurzen wordt verzorgd door De Kunst Collega’s B.V. (hierna 'de Organisatie'). Bij de organisatie van elke Beurs heeft een beursmanager de leiding.
e. De kosten voor huur, verwarming en schoonmaak van de diverse locaties, de basale inrichting van de expositie, de bemanning, verzending van persberichten, nieuwsbrieven en dergelijke, de bouw en het actueel houden van de websites, het algemene management en beheer, de kaartverkoop, het drukwerk, de correspondentie, enzovoorts, enzovoorts, worden gedragen door de Organisatie.
f. Kunstenaars die zich op door De Kunst Collega's georganiseerde kunstbeurzen willen presenteren (hierna 'Deelnemer' of 'Deelnemers'), accepteren deze Algemene Voorwaarden volledig en onvoorwaardelijk.

2. Aanmelden voor deelname
a. Kunstenaars melden zich voor deelname aan een Beurs aan volgens de procedure zoals op de website van de betreffende Beurs staat aangegeven.
b. Aanmeldingen voor deelname worden beoordeeld door leden van een commissie die beroepsmatig betrokken zijn bij beeldende kunst (hierna 'Ballotagecommissie').
c. In eerste instantie vindt beoordeling van de aanmeldingen plaats door beoordeling van de aangeleverde afbeeldingen van werk dat representatief is voor wat de kunstenaar tijdens de betreffende Beurs wil tentoonstellen en eventueel het c.v. van de betreffende kunstenaar.
d. Als nadere informatie voor het oordeel van de Ballotagecommissie nodig is, kan de kunstenaars daarom gevraagd worden.
e. Na beoordeling door de Ballotagecommissie en na goedkeuring door de Organisatie wordt deelname per e-mail bevestigd aan de kunstenaars die zich voor deelname hebben aangemeld.
f. Na de ballotage wordt bekend gemaakt welke kunstenaars zijn toegelaten tot de betreffende Beurs en hoe deze kunstenaars zich effectief kunt inschrijven als ze dat nog niet hebben gedaan (afhankelijk van de betreffende aanmeldprocedure).
g. Deelnemers krijgen bij een bevestiging van deelname verdere informatie over de details van deelname. In de aanlooptijd tot het plaatsvinden van de beurs zal meermaals berichtgeving over de deelname per e-mail naar de Deelnemers worden gezonden. Hiervoor wordt het e-mailadres gebruikt dat de Deelnemer op het aanmeldformulier heeft ingevuld.
h. Deelnemers moeten kennisnemen van de gezonden informatie en daarop reageren als dat wenselijk is.
i. De kunstenaars die niet als deelnemer worden toegelaten, krijgen daar per e-mail bericht over. Eventueel betaalde ballotage-/inschrijf- of deelnamekosten worden dan volledig terugbetaald.
j. Een stand kan in sommige gevallen worden gedeeld. Daarvoor zijn de voorwaarden voor het delen van een stand van toepassing staan.
k. Het is niet bij elke Beurs mogelijk een specifieke plaats te kiezen voor de stand. Wel kan een voorkeur worden aangegeven, waarmee de Organisatie zo goed mogelijk rekening zal houden. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.
l. De in het aanmeldingsformulier aangeboden aanvullende stand voorzieningen zijn beschikbaar voor zolang de voorraad strekt en de mogelijkheden het toelaten. Als een bij de aanmelding bestelde extra voorziening niet (langer) beschikbaar is, geeft de Organisatie dit zo snel mogelijk door aan de Deelnemer.

3. Wijzigen en annuleren van deelname door Deelnemer
a. Uitbreidingen van de deelname kunnen door Deelnemer schriftelijk worden aangevraagd tot 30 dagen voordat de Beurs plaatsvindt. Vergroting van de stand is kosteloos (uitgezonderd de extra kosten voor de grotere stand).
b. Inperkingen van de deelname kunnen door de Deelnemer schriftelijk worden aangevraagd tot 30 dagen voor de Beurs. Inperkingen worden enkel met goedkeuring van de Organisatie geaccepteerd. Bij verkleining van de stand zijn € 45,- (excl. BTW) aan verwerkingskosten (onder andere bevestiging, administratie, aanpassing plattegrond) verschuldigd.
c. Wijziging van de bij aanmelding gekozen (optioneel) expositieplek is mogelijk. Echter, alleen voor zover er nog andere plaatsen beschikbaar zijn en voor zover de Organisatie de gevraagde wijziging goedkeurt.
d. Annulering van deelname moet schriftelijk bij de Organisatie per e-mail of per gewone post gebeuren. Annulering wordt in de regel binnen vijf werkdagen door de Organisatie bevestigd.
e. Bij annulering binnen 14 kalenderdagen na aanmelding (wettelijke bedenktijd), zijn geen kosten verschuldigd.
f. Bij annulering tot vier maanden voordat de (eerste dag van de) Beurs plaatsvindt, is 30% van de totale deelnamekosten verschuldigd.
g. Bij annulering tot twee maanden voor de Beurs is 50% van de totale deelnamekosten verschuldigd.
h. Bij annulering korter dan twee maanden voor de Beurs zijn ongeacht de reden, de volledige deelnamekosten verschuldigd.
i. Wanneer een Deelnemer zonder zich af te melden niet exposeert op een of meerdere dagen van de Beurs, zijn ongeacht de reden de volledige deelnamekosten verschuldigd.
j. Als Deelnemer bij aanmelding annuleringsbescherming voor de deelnamekosten heeft geregeld, zijn de De Algemene Bepalingen voor de Annuleringsbescherming van toepassing.

4. De expositie
a. Als het bij de Beurs expliciet is aangegeven, kunnen Deelnemers tegen betaling van een bepaald bedrag opteren voor een A-locatie. De Organisatie bepaalt de exacte locatie van de A-locatie. Een A-locatie heeft een gunstige ligging. Voor beschikbaarheid van A-locaties geldt zolang de voorraad strekt.
b. Deelnemers mogen tijdens de expositie in de directe omgeving van hun geëxposeerde kunstwerken bezoekers te woord staan.
c. Deelnemers mogen folders, ansichtkaarten en/of visitekaartjes aan bezoekers afgeven. Ook mogen zij folders, ansichtkaarten en/of visitekaartjes op een door de Organisatie beschikbaar gesteld plateau (formaat plateau: A4 liggend) leggen.

5. Presentatiemogelijkheden en inrichting van de stands
a. Iedere Deelnemer krijgt een voor hem of haar gereserveerde expositieruimte in de vorm van een stand met harde wanden tot zijn of haar beschikking.
b. De Deelnemer kan zich laten assisteren bij aflevering van de te exposeren werken en gedurende de inrichting van de expositieplek. Ook bij het ophalen van de werken en bij de ontmanteling van de expositieplek is assistentie van de Deelnemer toegestaan.
c. Als een stand vergroot kan worden, staat daar een door de Organisatie aangegeven vergoeding tegenover.
d. In de stand worden hangende werken met perlon koorden, ophanghaken en verstelbare haakjes bevestigd. Koorden en haakjes worden door de Organisatie beschikbaar gesteld. Ieder koord kan 12 kg dragen en ter plekke kan worden aangegegeven hoeveel ophangsystemen nodig zijn.
e. Er mag onder geen enkel beding geboord, geschroefd, enzovoort worden in de wanden van de expositieplek. Alleen stickers die door de Organisatie worden verstrekt, mogen op de wanden worden geplakt.
f. Voor het gebruik van onder andere een presentatieplateau, naambadges, de stand, ophangsystemen, een tafel en/of stoel en eventuele andere gehuurde extra’s, is een contante borg van € 50,- verschuldigd die na afloop van de Beurs bij het onbeschadigd terug inleveren van alle beschikbaar gestelde goederen, volledig en ook weer contant wordt terugbetaald.
g. Veroorzaakte schade, bijvoorbeeld aan de expositiewanden en/of gehuurde materialen, zal op de betreffende Deelnemers verhaald worden en voor zover de borg toereikend is, op de borg worden ingehouden.
h. Sokkels en eventuele andere attributen om staande of liggende driedimensionale werken te exposeren, moeten de Deelnemers zelf meenemen.
i. Vanwege de gewenste rust en harmonie is het gebruiken van zelf meegebrachte lichtspots, stoelen en tafels niet toegestaan.
j. Het is zonder expliciete toestemming van de Organisatie niet toegestaan werken en een eventuele stoel en/of tafel buiten de gehuurde standruimte te plaatsen of te hangen.
k. In sommige gevallen kan (ook) de buiten- en/of achterzijde van een stand gebruikt worden voor het exposeren van hangend werk. In die gevallen dat dit mogelijk is, is een door de Organisatie aangegeven vergoeding verschuldigd.
l. De Organisatie heeft tafels beschikbaar, die gehuurd kunnen worden. Bij de huur van een tafel is een zwart afdekkleed inbegrepen voor een mooie, rustige presentatie.
m. Per stand zijn maximaal 1 tafel en 1 stoel toegestaan.
n. Alleen in de stand is maximaal 1 aanduiding bord (naam, website en dergelijke) toegestaan. Een extra naam aanduiding mag niet groter zijn dan 15 cm hoog en 40 cm breed, zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organisatie.
o. Als de Organisatie zorgt voor naam aanduiding op de stand, kunnen maximaal 25 letters en lettertekens op het naambord worden aangebracht. Als meer letters en lettertekens wenselijk zijn, moeten meer naamborden gemaakt worden of moeten kleinere letters en lettertekens gebruikt worden. Voor extra naamborden zijn kosten verschuldigd.
p. De wanden van de stands zijn 2,5 meter hoog. Alle werken moeten in de breedte en diepte binnen de gehuurde expositieplek passen.
q. Er geldt een minimale tussenruimte van 10 cm tussen de te exposeren werken.
r. Omwille van de rust in presentatie en een professionele uitstraling, is het niet toegestaan om 2D-werken op de vloer te plaatsen.
s. Het boven- en onder elkaar exposeren van werken wordt sterk afgeraden. Het geniet voorkeur om werken naast elkaar te exposeren. Ook dit omwille van de rust in presentatie en een professionele uitstraling.
t. Installaties kunnen worden geëxposeerd na overleg met de Organisatie over onder meer tijdsduur en moment van opbouwen.
u. Het is niet toegestaan de stand tijdens openingstijden van de Beurs te ontmantelen.
v. Het is niet toegestaan om consumpties, anders dan die van de cateraar, aan te bieden in de stand.

6. Kwaliteit van de kunstwerken
a. Deelnemers kunnen grotendeels zelf bepalen welke werken geëxposeerd worden, er gelden geen beperkingen ten aanzien van stijl, gebruikte materialen en ouderdom. Er wordt van uitgegaan, dat al het geëxposeerde werk van hetzelfde niveau is of een hoger niveau heeft dan het geballoteerde werk.
b. Deelnemers mogen op de Beurs uitsluitend zelfgemaakte kunst exposeren en te koop aanbieden. Hierop worden galerieën uitgezonderd.
c. De te exposeren werken moeten droog (verf/lijm) zijn en in de werken mogen geen scherpe voorwerpen, giftige of anderszins gevaarlijke stoffen verwerkt zijn.
d. De te exposeren werken moeten volledig tentoonstelling klaar zijn, dat wil zeggen ingelijst (of opgespannen) en voorzien van een degelijk ophangsysteem of in geval van een sculptuur direct plaatsbaar.
e. Formaten van de kunstwerken: werken mogen maximaal 240 cm hoog zijn en moeten in de breedte en diepte binnen de gehuurde expositieplek passen.
f. De Organisatie heeft het recht om het exposeren van een of meer kunstwerken te weigeren. In dit geval is geen sprake van enige compensatie door de Organisatie en evenmin is de Organisatie verplicht om haar beweegredenen kenbaar te maken.

7. Afleveren en ophalen
a. De stand moet op de dag of dagen voor de eerste beursdag binnen de daarvoor door de Organisatie aangegeven tijdsperiode worden ingericht. De tijden waarop de stand moet worden ingericht, worden ruim van tevoren aan de Deelnemers bekend gemaakt.
b. Deelnemers kunnen een tijd van voorkeur aangeven voor het inrichten van de stand. Dit moet bij de betreffende Organisatie uiterlijk 2 maanden voor de eerste beursdag per e-mail kenbaar worden gemaakt, zodat er zo mogelijk rekening mee gehouden kan worden bij de tijdsindeling.
c. Bij inrichting van de stand buiten de aangegeven tijdsperiode worden extra kosten in rekening gebracht. Deze extra kosten bedragen € 70,- (excl. BTW).
d. Niet verkochte kunstwerken moeten na afloop van de Beurs, op zondag tussen 17.40 uur en 20.00 uur worden opgehaald. Ophalen buiten deze tijden op een eventuele afwijkende locatie kost € 70,- (excl. BTW). De Organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaan is na de aangegeven ophaaltijden (zondag tussen 17.40 en 20.00 uur).
e. Als de kunstwerken niet op de hiervoor aangegeven dag en tijd worden opgehaald, zijn bewaarkosten verschuldigd. Deze bedragen voor de eerste zeven kalenderdagen, ingaande op de laatste beursdag € 10,- per werk per etmaal. Daarna € 5,- per werk per etmaal (bedragen zijn inclusief BTW).
f. Wanneer een werk drie maanden na de Beurs niet is opgehaald, vervalt het om niet aan de Organisatie. De Deelnemer stemt voor die specifieke situatie reeds nu voor alsdan in met de juridische levering van het betreffende kunstwerk aan de Organisatie.

8. Verkoop van geëxposeerde werken
a. De geëxposeerde kunstwerken mogen te koop worden aangeboden en ter plekke of later worden verkocht.
b. De Deelnemer bepaalt zelf de verkoopprijzen van de geëxposeerde kunstwerken. Deze zijn inclusief BTW en worden desgewenst op de stickers vermeld, die Deelnemer van de Organisatie krijgt en die Deelnemer bij de kunstwerken kan plakken.
c. Bij verkoop is geen commissie aan de Organisatie verschuldigd.
d. Als een geëxposeerd werk verkocht is en direct door de koper wordt meegenomen, mag het vervangen worden door een ander werk dat van hetzelfde niveau is of een hoger niveau heeft dan het geballoteerde werk. Als het werk niet wordt meegenomen wordt de verkoop op of bij het werk kenbaar gemaakt, bij voorkeur met een rode sticker.
e. Als niet de Deelnemer, maar de Organisatie een verkoop effectueert en/of afhandelt, wordt € 30,- aan administratiekosten op de afdracht van de verkoopprijs in mindering gebracht.

9. Vermeldingen van namen van Deelnemers en publicatie van afbeeldingen van werken
a. De Organisatie zal de namen van de Deelnemers op de door haar gewenste wijze en plaatsen vermelden. Hieronder vallen in de regel onder andere een vermelding op de website van de Beurs, in de catalogus en op de plattegrond.
b. Deze vermeldingen zijn voor de Deelnemers kosteloos, tenzij expliciet en vooraf anders is overeengekomen. Als er kosten zijn verbonden aan vermeldingen, worden deze expliciet aan de betreffende kunstenaars bekend gemaakt, waarop de kunstenaars de vrijheid hebben om hier wel of niet toestemming voor te geven.
c. Deelnemers verlenen de Organisatie het recht om afbeeldingen van hun werken zonder verdere toestemming en zonder vergoeding te gebruiken voor publicatie uitsluitend ter promotie van de Beurs.

10. Verzekering
a. Als die wens door Deelnemer is aangegeven, zijn de te exposeren werken op de dag voorafgaand aan de Beurs en op de dagen van de Beurs zelf, verzekerd vanaf het moment van plaatsing in de stand tot het moment van verwijdering uit de stand.
b. Hiervoor dient meteen na inrichting van de stand een verzekeringsformulier volledig ingevuld ingeleverd te worden.
c. Aan verzekering van de werken zijn kosten verbonden, die door de Organisatie aan de Deelnemers worden aangegeven.
d. De Organisatie draagt geen aansprakelijkheid voor andere zaken dan de geëxposeerde kunstwerken en slechts voor zover deze door de verzekering zijn gedekt.

11. Kosten
a. Voor deelname aan de Beurs zijn deelnamekosten verschuldigd. De deelnamekosten worden door de Organisatie aan de Deelnemers bij aanmelding voor deelname bekend gemaakt. De deelnamekosten zijn afhankelijk van de grootte van de stand en de te huren extra's, zoals extra verlichting en inrichting van de stand.
b. Er kan voor gekozen worden gebruik te maken van bepaalde extra diensten of producten. Daaraan zijn in de regel kosten verbonden.
c. Een eventuele korting geldt bij het juiste gebruik van de kortingscode bij aanmelding binnen de aangegeven periode. Acties en kortingen zijn in geen geval combineerbaar met andere kortingen, tenzij uitdrukkelijk vermeld. De korting die hoort bij de ingevulde kortingscode bij aanmelding, telt. Kortingen worden niet met terugwerkende kracht gegeven of verrekend.
d. De factuur voor deelname moet uiterlijk drie maanden voor uitvoering van de Beurs worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voor aanmeldingen na drie maanden voor uitvoering van de betreffende Beurs geldt een betalingstermijn van veertien dagen.
e. De factuur voor deelname moet binnen de gestelde termijn worden voldaan, behalve ingeval schriftelijk anders is overeengekomen. Ingeval betaling niet tijdig plaatsvindt is de Organisatie gerechtigd de incasso uit handen te geven waarbij de kosten de Deelnemer ten laste vallen. Bij te late betaling is de Organisatie gerechtigd om vanaf de vervaldatum van de factuur een rente in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke handelsrente.
f. Alle in deze Algemene Voorwaarden vermelde bedragen zijn exclusief BTW, behalve wanneer anders is aangegeven.

12. Aansprakelijkheid, suggesties en klachten
a. De Organisatie streeft voortdurend naar verbetering van alle aspecten van de Beurs en optimalisering van de dienstverlening aan de Deelnemers en bezoekers. Suggesties voor verbetering van de dienstverlening worden zeer op prijs gesteld en suggesties die leiden tot rendementsverbetering, meer bezoekers of lagere kosten, bijvoorbeeld door betere inkoop of minder personele lasten, worden bij uitvoering eenmalig beloond met een deel van het voordeel.
b. Ondanks de grote zorg die besteed wordt aan het nakomen van gemaakte afspraken, kan het voorkomen dat de Organisatie een steek(je) laat vallen. Klachten moeten binnen tien dagen nadat de aanleiding voor de klacht is ontstaan, schriftelijk bij de Organisatie kenbaar worden gemaakt. In alle gevallen wordt binnen een week op een klacht gereageerd.
c. Nimmer zijn personen aansprakelijk voor handelen van de Organisatie. Ingeval van meningsverschillen, klachten en andere zaken die actueel kunnen zijn, kan de juridische entiteit waarbinnen de Beurs valt, De Kunst Collega’s B.V., aangesproken worden.
d. Aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook is in alle gevallen beperkt tot de som van de deelnamekosten die door de betreffende Deelnemer aan de Organisatie zijn voldaan.
e. De Organisatie is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan kunstwerken, op welk moment dan ook: niet tijdens de expositie, niet bij opslag en niet tijdens transport en evenmin op weg naar of op weg van de Beurs. Voor schade aan en diefstal van de geëxposeerde kunstwerken kan een verzekering worden afgesloten.

13. Overige bepalingen
a. De Organisatie en de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de opzet, verzorging en uitvoering van de Beurzen. Ingeval werken door de Organisatie worden beschadigd, wordt de schade vergoed voor zover deze door de verzekering wordt gedekt.
b. Ondanks de zorg die de Organisatie aan het beheer van haar website(s) en de opzet, verzorging en uitvoering van de Beurs besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zet- of andere fouten in het door de Organisatie openbaar gemaakte materiaal, van welke aard dan ook, kunnen de Organisatie niet worden aangerekend en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de Organisatie inhouden.
c. De Organisatie behoudt zich het recht voor om de locatie van de Beurs te wijzigen als daar naar inzicht van de Organisatie zwaarwegende redenen voor zijn. Deelnemers behouden in dit geval expositieruimte met dezelfde omvang. Ingeval van wijziging van de locatie kan door de Deelnemers geen aanspraak gemaakt worden op schadevergoeding of verlaging van aan de deelname verbonden bedragen. Evenmin kan de Organisatie kosten voor de wijziging van de locatie bij Deelnemers in rekening brengen.
d. De Organisatie behoudt zich het recht voor om de Beurs, zonder voorafgaande kennisgeving, af te gelasten of uit te stellen, zonder dat zij op enige wijze tot schadevergoeding gehouden is jegens de Deelnemers of derden. Bij afgelasting worden alle voor deelname betaalde kosten binnen 14 dagen onder aftrek van 10% kosten, terugbetaald.
e. Als de Beurs geannuleerd moet worden, verschoven, aangepast of verkort, ten gevolge van overmacht of onvoorziene omstandigheden, zoals brand, stormschade, overstroming, terreurdreiging, onheil in de beurslocatie (bijvoorbeeld een bommelding of instortingsgevaar), een overheidsmaatregel, onbereikbaarheid van de beurslocatie, oorlogsdreiging of een epidemie/pandemie, kan de Organisatie onder geen omstandigheid verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen. Deelnemers kunnen in deze gevallen geen aanspraak maken op schadevergoeding of restitutie van voor deelname verschuldigde en/of betaalde bedragen. In dergelijke gevallen zal de Organisatie alles in het werk stellen om een geannuleerde Beurs alsnog op een later tijdstip door te laten gaan of Deelnemers deelname aan te bieden aan een of meerdere andere door de Organisatie te verzorgen Beurs dan wel Beurzen. Tot nu toe is een annulering door de Organisatie zonder verschuiving nog nooit voorgekomen bij enige Beurs die door de Organisatie is georganiseerd.
f. De Organisatie behoudt zich het recht voor om een Deelnemer van deelname uit te sluiten als de betreffende Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden, of naar het oordeel van de Organisatie op ernstige wijze aanstootgevend is met gedrag, met de te exposeren werken of anderszins. Ook wanneer wordt gehandeld in strijd met de geest van de Algemene Voorwaarden, kan uitsluiting van deelname volgen.
g. Afspraken tussen de Organisatie en de Deelnemer die afwijken van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing als ze schriftelijk zijn vastgelegd.
h. De bepalingen verwoord in deze Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment zonder nadere aankondiging aangepast worden. Voor aanpassing gemaakte afspraken, blijven van kracht met de voor de aanpassing van toepassing zijnde condities.
i. Als een artikel van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing is, blijven de andere artikelen onverminderd van kracht.
j. Deze versie van de Algemene Voorwaarden is van kracht met ingang van 21 januari 2022. De Nederlandse versie van de Algemene Voorwaarden is van toepassing. Vertalingen dienen als leidraad voor hen die de Nederlandse taal niet machtig zijn.
k. In gevallen van meningsverschillen over de interpretatie van hetgeen in deze voorwaarden is vastgelegd, is het oordeel van de Organisatie bepalend.
l. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal de Organisatie naar redelijkheid oordelen en handelen.
m. Elk geschil over de geldigheid, uitlegging, uitvoering of beëindiging van deze voorwaarden en de overeenkomst waarvan deze voorwaarden onderdeel zijn zal uitsluitend beslecht worden door de rechtbank te Breda. Op de overeenkomst tussen de Deelnemer en de Organisatie (De Kunst Collega’s B.V.) is Nederlands recht van toepassing.